Asosan, yangi farmatsevtika vositalarini ishlab chiqish va ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi

Saratonga qarshi, yurak-qon tomir, ruhiy kasalliklar va boshqa sohalarda qatnashgan

top_03
head_bg1

Mahsulotlar ro'yxati

1) Asosiy mahsulot

 

Mahsulot nomi

CAS raqami

1

Ketiapin 2- (2-xloroetoksi) etanol 628-89-7

2

2- [2- (1-piperazinil) etoksi] etanol 13349-82-1

3

Gefitinib N- (3-xloropropil) morfolin 7357-67-7

4

Regefinil 4-amino-3-florofenol 399-95-1

5

Pentovirin 2- (2- (dietilamino) etoksi) etanol 140-82-9

6

1-fenilsiklopentan karboksilik kislota           77-55-4

7

Vovaksamin 1-xlor-4-metoksibutan 17913-18-7

8

4- (triflorometil) benzosiyanid 455-18-5

9

Dasatinib 2-xlor-6-metilanilin 87-63-8

10

2-amino-N- (2-xloro-6-metilfenil) tiazol-5-karboksamid 302964-24-5

11

Rabeprazol 3-metoksi-1-propanol 1589-49-7

12

Peptid himoyasiguruh 4,4-dimetoksitritil xlorid 40615-36-9

13

Venetoklaks 4-aminometiltetetrahidropiran 130290-79-8

14

Mikofenolat mofetil Morfolin etanol 622-40-2622-40-2622-40-2622-40-2

15

Farmatsevtik vositachilar N-gidroksietil piperidin 3040-44-63040-44-6

16

Diiodometan 75-11-6

17

2-xlor-5-yodobenzoy kislotasi 19094-56-5 yillar

18

Ketiapin

Dibenzo [b, f] [1,4] tiazepin-11- [10H] bir 3159-07-7
2) Eter hosilalari

 

Mahsulot nomi

CAS raqami

1

3-fenoksi-1-propanol 6180-61-6

2

Triglima 112-49-2

3

Tetrahidropiran 142-68-7

4

4-propoksibenzaldegid 5736-85-6
3) xlorli birikmalar

 

Mahsulot nomi

CAS raqami

1

1-xlorodekan 1002-69-3

2

1-xlorododekan 112-52-7

3

xlorotetradekan/1-xlorotetradekan 2425-54-9

4

1,6-diklorogeksan 2163-00-0

5

1,10-diklorodekan 2162-98-3

6

1-xlor-2-metoksietan 627-42-9

7

1-xloro-3-benziloksipropan 26420-79-1

8

1-xlor-2-etoksietan 628-34-2

9

Diklorodietil efir 111-44-4

10

Diklorotrietil efir 112-26-5

11

3-xlor-1-propanol 627-30-5

12

Dikloroetil efir 111-44-4
4) Geterotsiklik hosilalar

 

Mahsulot nomi

CAS raqami

1

2-metil-2-oksazolin 1120-64-5

2

4- (3-xloropropil) morfolin 7357-67-7

3

4- (2-aminoetil) morfolin 2038-03-1

4

4- (2-gidroksietil) morfolin 622-40-2

5

4- (2-xloroetil) morfolin gidroxloridi 3647-69-6

6

N-fenilmorfolin 92-53-5

7

1- (2-gidroksietil) -4-metilpiperazin 5464-12-0

8

N- (2-gidroksietil) piperidin 3040-44-6

9

N- (2-xloroetil) piperidin gidroxloridi 2008-75-5

10

N- (2-gidroksietil) pirolidin 2955-88-6
5) Omin hosilalari

 

Mahsulot nomi CAS raqami

1

2-metoksietilamin 109-85-3

2

2-etoksietilamin 110-76-9

3

3-dietilamino-1-propanol 622-93-5

4

N, N-diizopropiletanolamin 96-80-0
6) asetal

 

Mahsulot nomi CAS raqami

1

2-xloratsetaldegid dimetil asetal 97-97-2

2

2-aminoasetaldegid dimetil asetal 22483-09-6

MASLAHAT